Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr RDE/87 1 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Bałtyckiego Funduszu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja w czasie konferencji zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Analiza stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Szczecinie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • Produkcja klejów
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: parczewski oraz ostrowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: „ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE” S.A.., Kombinat Cementowo – Wapienniczy KUJAWY S.A., Piszczek Gzegorz Auto-Gaz-Serwis, Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak, Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Przemyslowo-Handlowe AURA Sp. z o.o. , ADSEEK , Fibra-Hallo.pl Sp. z o.o., Instytut Farmaceutyczny, OŚRODEK NOWYCH TECHNOLOGII I BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO , RETORIA , Wikia , ATMOTERM S.A., P.P.H.U SUN-DAY ADAM SZAFAROWICZ, Ambasada Urody

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.