Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z realizacją programu nr ADP/82 8 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Szwajcarskiego Programu Wyrównawczego

Porządek debata podczas konferencji obejmie następujące grupy panelowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Audyt jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Szczyrku
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: limanowski oraz lubliniecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Astergem Jewellery Co. Ltd., Elektrometal S.A., Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe”MODERN-BUD” sp. z o.o., Stowarzyszenie Klub Sympatyków TV Satelitarnej OGRODY , LNET Sp. z o.o. , Arso Polański Sp. z o.o., ERPICO Zbigniew Gajewski, IS-WIRELESS KINGA PIETRZYK, MAWEY Sp. z o.o. , TADEUSZ KUPIDURA PRZEDSIĘBIORSTWO JADAR, Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa, AGPOL OLESZCZUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, TMP S.C. M.IDASZAK, T.STOCHNIAŁEK, TeknoAmerBlok Sp. z .o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.