Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z audytem programu nr UNK/75 7 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Europejskiego Priorytetu Pomocowego

Porządek debata w czasie seminarium obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Analiza skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele Na Warsztaty w Szklarskiej Porębie
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz będzie omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • Produkcja klejów
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność portali internetowych
 • Wychowanie przedszkolne
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Bydgoszcz oraz kolski

  Upoważnieni beneficjenci to: Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A., Zakłady Produkcji Betonów PREFBET Sp. z o.o. , SECURITY SERVICE Łódzka Agencja Ochrony Mienia, Gabinet Ginekologiczny lek. med. B. Dziewońska, Zakład Teleradiomechaniki mgr Zbigniew Więckowicz, „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, CallPay Sp. z o.o., Classen-Pol SA, KOLASZ.NET Tomasz Kolaszyński, Magam Sp. z o.o., Prawoteka Sp. z o.o. , Wydawnictwo Harmonia Józef Częścik, Firma Grześkowiak Spółka Jawna, GRUPA ALJEKA JERZY KACZOR, AUTOPOL – MICHALSKI MOTORS

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.